Μαρξιστικό Δελτίο

Το Μαρξιστικό Δελτίο έχει σκοπό να διαδώσει την επαναστατική θεωρία και να παρουσιάσει τον διάλογο των επαναστατικών ιδεών * Από τους κλασσικούς μέχρι τους σύγχρονους επαναστάτες διανοούμενους και αγωνιστές * Τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο (Κ. Μαρξ) * thanasis.ane@gmail.com

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Κυκλοφορεί το τεύχος Νο10 (καλοκαίρι 2018) της τριμηνιαίας σοσιαλιστικής διεθνιστικής επιθεώρησης «ΚΟΚΚΙΝΟ»

Με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Παγκόσμιο Μάη του 1968, κείμενα για την αντίσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Κίνα κ.α.

Πε­ριε­χό­µε­να
της σύ­ντα­ξης             3
Αφιέ­ρω­µα: 1968
Ει­σα­γω­γή          5
Πάνος Πέ­τρου
Από τον Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ στους Μαύ­ρους Πάν­θη­ρες     15
Έρικ Ρά­ντερ
Η Επί­θε­ση της Τετ και το ση­µείο κα­µπής στο Βιετ­νάµ               41
Ντα­νιέλ Μπεν­σα­ΐντ

Η «Επα­να­στα­τι­κή Κο­µου­νι­στι­κή Νε­ο­λαία» µέσα στη δίνη του ’68      49
Πιέρ Ρουσέ
Η στρά­τευ­ση µιας µα­χό­µε­νης γε­νιάς  59
Ντιέ­γκο Τζια­κέ­τι
Πριν, κατά και µετά το Ιτα­λι­κό ’68       71
Κάρολ Μο­τζε­λέφ­σκι
1968: O Μάρ­της στη Βαρ­σο­βία               87
Σω­τή­ρης Μάρ­τα­λης
Η Άνοι­ξη της Πρά­γας   95
Αντώ­νης Ντα­βα­νέ­λος
Η Με­τα­βα­τι­κή Πο­λι­τι­κή και ο Μάης του ’68    111
Τα­ου­φίκ Χα­ντάντ
Πο­λιορ­κία και αντί­στα­ση στη Γάζα     119
Τσάρ­λι Χορ
Ο Χει­µώ­νας Έρ­χε­ται – για την κα­τά­στα­ση στην Κίνα               133
Εύα Πα­πα­τζα­νή
Κοι­νω­νι­κοί και εθνο­τι­κοί δια­χω­ρι­σµοί στην Αθήνα   143
Βι­βλιο­κρι­τι­κή
Κα­τε­ρί­να Παρ­δά­λη
Αλε­ξάν­δρα Κο­λο­ντάι: Η αυ­το­βιο­γρα­φία µιας δυ­να­µι­κής Ρω­σί­δας Επα­να­στά­τριας και η εποχή της 155

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου